Μήνυμα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο τoυ Προγράμματος

Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης e-Business ή Electronic Business που παρέχεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σ’ αυτό το κείμενο θα βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση του Προγράμματος. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την εκπαιδευτική διαδικασία της Ανοικτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τη χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου. Ο εκπαιδευόμενος διαθέτοντας μια σύνδεση Internet, επιλέγει το χώρο, χρόνο και το ρυθμό μελέτης του. Βρίσκεται δε υπό τη συνεχή καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές μας είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές άλλων Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων και έμπειρα στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Η χρήση των πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών διευρύνει τη σύγχρονη επιχείρηση στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, αγορές και υπηρεσίες  με ταχύτατους ρυθμούς. Το Πρόγραμμά μας στις e-Business είναι έντονα ποιοτικό, σύγχρονο, πρακτικό και σχετικό προς τις ανάγκες μιας Επιχείρησης με δραστηριότητες που στηρίζονται από αυτόματα πληροφοριακά συστήματα και διαδικτυακές (web)-τεχνολογίες, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες στα Στελέχη που θα το παρακολουθήσουν, ώστε να βρεθούν στην πρωτοπορία των σύγχρονων επιχειρηματικών εξελίξεων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Κ. Δημητρίου, PhD Cambridge

Καθηγητής Μαθηματικών-Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

 

 

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η πρακτική κατάρτιση στελεχών στις e-Business με κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης, εντός του διαδικτυακού, παγκοσμιοποιημένου και έντονα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμά μας στις e-Business είναι έντονα ποιοτικό, σύγχρονο, πρακτικό και σχετικό προς τις ανάγκες μιας Επιχείρησης με δραστηριότητες που στηρίζονται από αυτόματα πληροφοριακά συστήματα και διαδικτυακές (web)-τεχνολογίες, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις και δεξιότητες στα Στελέχη που θα το παρακολουθήσουν.

 Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί κατά το σχεδιασμό του προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις του ηλεκτρονικού εμπορίου, του ηλεκτρονικού marketing και των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι σε θέση να προάγει τη χρήση εντελώς σύγχρονων γνώσεων και web-μεθόδων για την αντιμετώπιση τεχνικών και στρατηγικών ζητημάτων ανάπτυξης μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο διαδίκτυο.

 

Το Πρόγραμμα διαρκεί 9 μήνες και προσφέρει σύγχρονες γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεξιότητες web-σχεδίασης και πρακτικές σε επιχειρηματικές εφαρμογές στο διαδίκτυο  με τρόπο ενιαίο, κατανοητό, ελκυστικό και ενδιαφέροντα, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης, πρακτικής και αντιμετώπισης πληροφοριακών θεμάτων για επιχειρηματικές δράσεις.

 

Η 1η Θεματική Ενότητα αφενός εισάγει στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και εξηγεί θεμελιώδεις έννοιες στη διοίκηση επιχειρήσεων που προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως Business models και μεθόδους διαχείρισης δεδομένων,  και αφετέρου παρουσιάζει δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες με πρακτική στο Internet σε περιβάλλοντα όπως το Yahoo και το Google, με σύγχρονα σχετικά εργαλεία, όπως το Front Page για την ανάπτυξη ιστότοπων.

 

Η 2η Θεματική Ενότητα καλύπτει την επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο, την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, την ανάπτυξη σχεδίου marketing, την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αρχές του σύγχρονου management, όπως παραδείγματος χάριν knowledge management και supply chain management.

 

Η 3η Θεματική Ενότητα αφορά στα αυτόματα πληροφοριακά συστήματα, τη διοικητική χρηματοοικονομική και την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών στο διαδίκτυο με χρήση του FrontPage. Αναλύονται οι λειτουργίες που απορρέουν από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές δυνατότητας μιας επιχείρησης και καθορίζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες από στρατηγική σκοπιά.

  

Οργάνωση του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα οργανώνεται και διοικείται από Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

1.      Οργανώνει και συντονίζει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

2.      Συνεργάζεται με τον Ειδικό Λογαριασμό για την οικονομική διαχείριση του έργου.

3.     Αξιολογεί εσωτερικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργάζεται με τον πιθανό ανάδοχο που διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση.

4.     Διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες θέσεις.

5.     Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τους συμμετέχοντες.

6.    Υποβοηθά τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

7.     Ασκεί τον έλεγχο πραγματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού του προγράμματος.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά προτίμηση με κάποια εργασιακή εμπειρία.

Το «e-Business» είναι ένα πρόγραμμα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν με έννοια ευρύτερη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επομένως πρέπει κάθε εκπαιδευόμενος να είναι πλήρως προετοιμασμένος για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό, ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη. Επομένως θεωρούμε ως γνωστική προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευόμενος θα έχει υπόβαθρο σε κάποια μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, marketing, λογιστικής, στατιστικής και πληροφορικής. Είναι κατανοητό ότι διάφοροι εκπαιδευόμενοι έχουν αφήσει τα θρανία εδώ και κάποια χρόνια, αλλά αν μας ενημερώσουν εγκαίρως θα μπορούσαμε να παρέχομε τη δέουσα προκαταρκτική υποστήριξη για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος e-Business.

 

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τρεις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προσφέρονται και αυτοτελώς:

 

1η Θεματική Ενότητα: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

1.1    e-Business (e-Εμπόριο, περιβάλλοντα Yahoo, Explorer, Google)

1.2    e-Marketing

1.3    Σχεδίαση διεπαφών - Web Design

 

2η Θεματική Ενότητα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

2.1   Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management)

2.2   Επιχειρηματικότητα Ι, Σχέδιο Marketing

2.3   Επιχειρηματικότητα ΙΙ, Επιχειρηματικό Σχέδιο (Βusiness Plan)

 

3η Θεματική Ενότητα: e-Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

3.1   Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS)

3.2   Χρηματοοικονομική  Διοίκηση

3.3   e-Επιχειρηματικές Εφαρμογές

  

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την εκπαιδευτική διαδικασία της Ανοικτής Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και web training. Το web training βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου και σε εφαρμογές στις οποίες είναι εξοικειωμένοι όλοι οι χρήστες υπολογιστών. Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει την κατάρτιση του εκπαιδευόμενου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, αρκεί αυτός να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνήθως το σπίτι ή το γραφείο χρησιμοποιούνται ως χώροι μάθησης και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει το χρόνο και το ρυθμό μελέτης.

Ο εκπαιδευόμενος συναντάται με τον εκπαιδευτή του (tutor) δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή έξι φορές στη διάρκεια του συνολικού μακροχρόνιου προγράμματος. Η συνάντηση είναι ομαδική σε αίθουσα, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και διαρκεί τέσσερις ώρες. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα υποστηρίζεται από βοηθητικά εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά μέσα.

 

Πλέον των συναντήσεων, η μέθοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Παράδοση στον εκπαιδευόμενο ενός πλήρους πακέτου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) μορφή για κάθε μάθημα με σχετικές εξηγήσεις από το διδάσκοντα.

 • Εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την απευθείας επικοινωνία του καθηγητή με τους φοιτητές

  • ή/και τηλεφώνου σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες,

  • σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας (web, chat, videochat, forum).

 •  Εκπόνηση μιας εργασίας, κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος.

 •  Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχουν γραπτές εξετάσεις επί των τριών μαθημάτων που περιλαμβάνει η Θεματική Ενότητα. Ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συμμετέχει με επιτυχία στην εργασία και τις εξετάσεις και θα λάβει τουλάχιστον τη βάση πέντε με άριστα το δέκα, θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Θεματική Ενότητα. Η εργασία προσδίδει το 30% της τελικής βαθμολογίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των τριών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

 

Διάρκεια

Τα μακροχρόνια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν διάρκεια 9 μήνες και αντιστοιχούν σε 225 διδακτικές ώρες. Κάθε μακροχρόνιο πρόγραμμα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες, οι οποίες αποτελούν τρία βραχυχρόνια προγράμματα. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει τρίμηνη διάρκεια, αντιστοιχεί σε 75 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τρία μαθήματα.

 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το μακροχρόνιο πρόγραμμα λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή μία Θεματική Ενότητα αυτοτελώς, λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

 

Υλοποίηση Προγράμματος

1. Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι φοιτητές λαμβάνουν τμηματικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό αποτελείται από βιβλία, ασκήσεις, παράλληλα κείμενα (μέρη βιβλίων, άρθρα, κλπ.) και συνοδευτικά βιβλία που συνιστάται να προμηθευτούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από έναν Οδηγό Σπουδών που περιέχει πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν από τους φοιτητές σχετικά με τη λειτουργία και την πορεία του προγράμματος, το περιεχόμενό του, τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης, την εκπόνηση των γραπτών εργασιών, τις τελικές εξετάσεις και σχετικά διαδικαστικά θέματα.

2. Επικοινωνία Καθηγητή - Εκπαιδευόμενων

Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται σε συνεχή βάση από τους καθηγητές τους και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς, κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σχετικών τεχνολογιών του Διαδικτύου.

3. Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.), οι οποίες γίνονται σε χώρους που θα ορίσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε 2 Ο.Σ.Σ. στη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή σε 6 συνολικά Ο.Σ.Σ. Κάθε Ο.Σ.Σ. έχει 4ωρη διάρκεια και συντονίζεται από τον καθηγητή.  Αν και οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ καθηγητή  καθώς και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

4. Γραπτές Εργασίες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν μία γραπτή εργασία ανά Θεματική Ενότητα, η οποία αξιολογείται από τον καθηγητή. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να παραδίδεται ηλεκτρονικά σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Σχετικές εξηγήσεις δίνονται στον Οδηγό Σπουδών.

5. Εβδομαδιαίες ασκήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την εξέλιξη ενός μαθήματος λαμβάνουν ανά εβδομάδα ασκήσεις, τις οποίες πρέπει να επιλύουν και να επιστρέφουν τις λύσεις εντός μιας εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα λαμβάνουν τη σχετική αξιολόγηση και τις λύσεις. Το νόημα των ασκήσεων είναι να διαπιστώνεται αν οι εκπαιδευόμενοι  έχουν κατανοήσει την ύλη, τις έννοιες και τις πρακτικές που παρέχονται.

 

Η διαδικασία Υλοποίησης του Προγράμματος περιγράφεται σχηματικά στην ενότητα με τίτλο Δομή του Προγράμματος.

 

Προσωπικό

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές άλλων Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος γραπτώς. Η εξέταση και η αξιολόγηση έχουν ως εξής:

Κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος εκπονείται μία εργασία, η οποία προσδίδει το 30% της βαθμολογίας της ενότητας. Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στα μαθήματα που περιλαμβάνει η Θεματική Ενότητα για το υπόλοιπο 70% της βαθμολογίας της ενότητας. Ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συμμετέχει με επιτυχία στην εργασία και τις εξετάσεις και λάβει τουλάχιστον πέντε με άριστα το δέκα, θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση και των τριών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

  

Δομή Προγράμματος

Ένα μάθημα σε μια Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια 25 ώρες και παρέχεται σε 4 εβδομάδες. Το ακόλουθο διάγραμμα περιγράφει τη δομή των μαθημάτων μιας θεματικής ενότητας.

 

Θεματική Ενότητα 1

 

Συνάντηση 1 (4 ώρες)

 

Παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους

 • Αρχικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εργασία για εκπόνηση

 • Βιβλιογραφία

Μάθημα 1 Εβδομάδα 1

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 1

 • Ασκήσεις 1

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 1 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 2

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 2

 • Ασκήσεις 2

 • Λύσεις των Ασκήσεων 1 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 2 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 3

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 3

 • Ασκήσεις 3

 • Λύσεις των Ασκήσεων 2 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 3 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 4

 • Εκπαιδευτικό υλικό

 • Ασκήσεις 4

 • Λύσεις των Ασκήσεων 3 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 4 ηλεκτρονικά

 

Μάθημα 2

 

Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4

 

Ως άνω

Μάθημα 3

 

Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4

 

Ως άνω

Υποβολή Εργασίας ηλεκτρονικά

 

Συνάντηση 2 (4 ώρες)

 

Εξέταση στη Θεματική Ενότητα

(30%  η Εργασία και 70% το Γραπτό  στην ενότητα). Οι εκπαιδευόμενοι έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, αν έχουν λάβει τα ποσοστά 15% και 40% αντίστοιχα.

 

Συνέχεια στη

Θεματική Ενότητα 2

 

 Απονεμόμενος Τίτλος

Στους επιτυχόντες σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για το μακροχρόνιο Πρόγραμμα των τριών θεματικών ενοτήτων ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για μια Θεματική Ενότητα αυτοτελώς.

 

Αίτηση Εγγραφής

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο στην οδό Χέυδεν 4, 104 34 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 

(1) Αίτηση εγγραφής, η οποία είτε παρέχεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος (οδός Χέυδεν 4), είτε κατεβάζεται από την ιστοσελίδα http://kek.uoa.gr/faith

(2) Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο),

(3) Φωτογραφία, και

(4) Αντίγραφο Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτηρίου.

 

Επαγγελματική εμπειρία ή πρότερη γνώση στο αντικείμενο του Προγράμματος θα εξεταστεί έναντι του πτυχίου. Επίσης, γνώση της Αγγλικής, θα συνεισέφερε στην παρακολούθηση του προγράμματος λόγω της χρήσεως του Διαδικτύου.

 

Κόστος και Χρηματοδότηση

Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την εγγραφή στην Θεματική Ενότητα, δηλαδή το κόστος του συνολικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες ανέρχεται σε 2.400 ευρώ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρήστου Λαδά 6).

 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα πλέον των 5 ατόμων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση της τάξης του 10%. Μέρος του κόστους του Προγράμματος αυτού μπορεί να επιστραφεί στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ (Νόμος 2224/94).

  

Πληροφορίες και αιτήσεις

Πώς θα μας βρείτε:

Στάση Βικτώρια του Μετρό (έξοδος προς την οδό Χέυδεν)  

  

Γραμματεία:

Οδός Χέυδεν 4 (1ος όροφος), Αθήνα 104 34

Τηλ  210 8259886-7

Φαξ  210 8259889

Email  faith@kek.uoa.gr

URL  http://kek.uoa.gr/faith

  

Για να κατεβάσετε την αίτηση πιέστε εδώ.