ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ