Μήνυμα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο τoυ Προγράμματος

Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS) στην Πράξη που παρέχεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σ’ αυτό το κείμενο θα βρείτε πληροφορίες για την οργάνωση του Προγράμματος. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την εκπαιδευτική διαδικασία της Ανοικτής εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τη χρήση τεχνολογιών του Διαδικτύου. Ο εκπαιδευόμενος διαθέτοντας μια σύνδεση Internet, επιλέγει το χώρο, χρόνο και το ρυθμό μελέτης του. Βρίσκεται δε υπό τη συνεχή καθοδήγηση ενός εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές μας είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές άλλων Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων και έμπειρα στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

Η χρήση των πληροφορικών τεχνολογιών συνεχώς διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το πρόγραμμά μας στα Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων είναι έντονα ποιοτικό, σύγχρονο, πρακτικό και σχετικό προς τις ανάγκες οργάνωσης μιας επιχείρησης, παρέχοντας ουσιαστικές γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικά παραδείγματα στα Στελέχη που θα το παρακολουθήσουν, ώστε να βρεθούν στην πρωτοπορία των επιχειρηματικών εξελίξεων στην  παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Κ. Δημητρίου, PhD Cambridge

Καθηγητής Μαθηματικών-Πληροφορικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

  

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στελεχών στα Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS), ώστε να κατανοούν διαδικασίες και  αναπτύσσουν πληροφοριακά συστήματα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 Το Πρόγραμμα διαρκεί 9 μήνες και προσφέρει σύγχρονες γνώσεις, πρακτικές και δεξιότητες στα πληροφοριακά συστήματα με τρόπο ενιαίο, κατανοητό, ελκυστικό και ενδιαφέροντα, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης, πρακτικής και αντιμετώπισης πληροφοριακών θεμάτων στην οργάνωση μιας επιχείρησης. Για να δείξομε δε τη διαρκώς αυξανόμενη χρησιμότητα των Πληροφορικών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις καθώς και στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία παρέχομε πολλά σύγχρονα πρακτικά παραδείγματα.

 

 Η 1η Θεματική Ενότητα αφενός εισάγει σε δομικά στοιχεία των σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην Επεξεργασία Δεδομένων, τις Βάσεις Δεδομένων και τη Σχεδίαση Διεπαφών με τεχνολογίες web, και αφετέρου παρέχει πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στον υπολογιστή  και το Internet με τα εργαλεία Excel (ανάλυση δεδομένων), Access (βάσεις δεδομένων) και FrontPage (ανάπτυξη ιστοσελίδων).

 

 Η 2η Θεματική Ενότητα εισάγει στα Πληροφοριακά Συστήματα (Management Information Systems ή Business Information Systems, συντομογραφικά MIS ή ΠΣ). Εξετάζει το ρόλο των ΠΣ στη διοίκηση της σύγχρονης επιχείρησης από στρατηγική σκοπιά και υποστηρίζεται από την Ανάλυση Συστημάτων (ΑΣ), η οποία παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης τυπικών διαδικασιών σε μια επιχείρηση, όπως είναι η μισθοδοσία και η λογιστική. Η ΑΣ συνοδεύεται από πρακτική με τη βάση δεδομένων Access. Επίσης, η ενότητα εισάγει στο προγραμματισμό με την ισχυρότατη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) για τον αυτοματισμό διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων.

 

 Η 3η Θεματική Ενότητα αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με τα εξής αντικείμενα. Πρώτον, ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών με πρακτική στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιώντας το FrontPage. Δεύτερον, προγραμματισμός με τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications για τον αυτοματισμό διαδικασιών διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Access. Τρίτον, σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων με Excel και VBA που είναι πολύτιμο τόσο για τα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων όσο και για τη Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική.

  

Οργάνωση του Προγράμματος

 Το Πρόγραμμα οργανώνεται και διοικείται από Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Προγράμματος, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

 

1.    Οργανώνει και συντονίζει την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

2.    Συνεργάζεται με τον Ειδικό Λογαριασμό για την οικονομική διαχείριση του έργου.

3.  Αξιολογεί εσωτερικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και συνεργάζεται με τον πιθανό ανάδοχο που διενεργεί την εξωτερική αξιολόγηση.

4.    Διενεργεί την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών στην περίπτωση που υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες θέσεις.

5.    Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τους συμμετέχοντες.

6.    Υποβοηθά τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

7.    Ασκεί τον έλεγχο πραγματοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού του προγράμματος.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά προτίμηση με κάποια εργασιακή εμπειρία.

 

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος

 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής τρεις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προσφέρονται και αυτοτελώς:

 

1η Θεματική Ενότητα: Δομικά Στοιχεία των Πληροφοριακών Συστημάτων

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα                    

1.1    Επεξεργασία Δεδομένων (πρακτική με Excel-κυρίως και Access)

1.2    Βάσεις Δεδομένων (πρακτική με Access)

1.3    Σχεδίαση Διεπαφών - Web Design  Ι

 

2η Θεματική Ενότητα: Πληροφοριακά Συστήματα

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

2.1    Ανάλυση Συστημάτων και Εμπορικές Εφαρμογές (πρακτική με Excel και Access)

2.2    Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MIS)

2.3    Προγραμματισμός I με τη γλώσσα Visual Basic for Applications (VBA)

 

3η Θεματική Ενότητα: Ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα

3.1   Ανάλυση και Σχεδίαση Διεπαφών - Web Design  ΙΙ

3.2   Προγραμματισμός II (VBA και Βάσεις Δεδομένων – Access)

3.3   Σχεδίαση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων (Excel & VBA)

  

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την εκπαιδευτική διαδικασία της Ανοικτής Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και web training. Το web training βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου και σε εφαρμογές στις οποίες είναι εξοικειωμένοι όλοι οι χρήστες υπολογιστών. Η μεθοδολογία αυτή συνδυάζει την κατάρτιση του εκπαιδευόμενου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, αρκεί αυτός να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνήθως το σπίτι ή το γραφείο χρησιμοποιούνται ως χώροι μάθησης και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει το χρόνο και το ρυθμό μελέτης.

 Ο εκπαιδευόμενος συναντάται με τον εκπαιδευτή του (tutor) δύο φορές κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή έξι φορές στη διάρκεια του συνολικού μακροχρόνιου προγράμματος. Η συνάντηση είναι ομαδική σε αίθουσα, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και διαρκεί τέσσερις ώρες. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα υποστηρίζεται από βοηθητικά εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά μέσα.

 

Πλέον των συναντήσεων, η μέθοδος εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

 • Παράδοση στον εκπαιδευόμενο ενός πλήρους πακέτου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) μορφή για κάθε μάθημα με σχετικές εξηγήσεις από το διδάσκοντα.

 • Εκπαιδευτική υποστήριξη μέσω

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την απευθείας επικοινωνία του καθηγητή με τους φοιτητές

  • ή/και τηλεφώνου σε προκαθορισμένες ώρες και μέρες,

  • σύγχρονης και ασύγχρονης τεχνολογίας (web, chat, videochat, forum).

 •  Εκπόνηση μιας εργασίας, κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος.

 •  Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχουν γραπτές εξετάσεις επί των τριών μαθημάτων που περιλαμβάνει η Θεματική Ενότητα. Ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συμμετέχει με επιτυχία στην εργασία και τις εξετάσεις και θα λάβει τουλάχιστον τη βάση πέντε με άριστα το δέκα, θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την Θεματική Ενότητα. Η εργασία προσδίδει το 30% της τελικής βαθμολογίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των τριών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

Διάρκεια

Τα μακροχρόνια προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης έχουν διάρκεια 9 μήνες και αντιστοιχούν σε 225 διδακτικές ώρες. Κάθε μακροχρόνιο πρόγραμμα αποτελείται από τρεις αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες, οι οποίες αποτελούν τρία βραχυχρόνια προγράμματα. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει τρίμηνη διάρκεια, αντιστοιχεί σε 75 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τρία μαθήματα.

 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το μακροχρόνιο πρόγραμμα λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης ή μια Θεματική Ενότητα αυτοτελώς, λαμβάνοντας Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

  

Υλοποίηση Προγράμματος

1. Εκπαιδευτικό Υλικό

Οι φοιτητές λαμβάνουν τμηματικά και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό. Το υλικό αυτό αποτελείται από βιβλία, ασκήσεις, παράλληλα κείμενα (μέρη βιβλίων, άρθρα, κλπ.) και συνοδευτικά βιβλία που συνιστάται να προμηθευτούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι. Το εκπαιδευτικό υλικό συνοδεύεται από έναν Οδηγό Σπουδών που περιέχει πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματα που ενδεχομένως θα υπάρξουν από τους φοιτητές σχετικά με τη λειτουργία και την πορεία του προγράμματος, το περιεχόμενό του, τη διδακτέα ύλη, το χρονοδιάγραμμα μελέτης, την εκπόνηση των γραπτών εργασιών, τις τελικές εξετάσεις και σχετικά διαδικαστικά θέματα.

2. Επικοινωνία Καθηγητή - Εκπαιδευόμενων

Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται σε συνεχή βάση από τους καθηγητές τους και επικοινωνούν τακτικά με αυτούς, κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σχετικών τεχνολογιών του Διαδικτύου.

3. Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.), οι οποίες γίνονται σε χώρους που θα ορίσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε 2 Ο.Σ.Σ. στη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας, δηλαδή σε 6 συνολικά Ο.Σ.Σ. Κάθε Ο.Σ.Σ. έχει 4ωρη διάρκεια και συντονίζεται από τον καθηγητή.  Αν και οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο φοιτητής πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία μεταξύ καθηγητή  καθώς και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

4. Γραπτές Εργασίες

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι εκπαιδευόμενοι εκπονούν μία γραπτή εργασία ανά Θεματική Ενότητα, η οποία αξιολογείται από τον καθηγητή. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική και πρέπει να παραδίδεται ηλεκτρονικά σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Σχετικές εξηγήσεις δίνονται στον Οδηγό Σπουδών.

5. Εβδομαδιαίες ασκήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι κατά την εξέλιξη ενός μαθήματος λαμβάνουν ανά εβδομάδα ασκήσεις, τις οποίες πρέπει να επιλύουν και να επιστρέφουν τις λύσεις εντός μιας εβδομάδας. Την επόμενη εβδομάδα λαμβάνουν τη σχετική αξιολόγηση και τις λύσεις. Το νόημα των ασκήσεων είναι να διαπιστώνεται αν οι εκπαιδευόμενοι  έχουν κατανοήσει την ύλη, τις έννοιες και τις πρακτικές που παρέχονται.

 

Η διαδικασία Υλοποίησης του Προγράμματος περιγράφεται σχηματικά στην ενότητα με τίτλο Δομή του Προγράμματος.

 

Προσωπικό

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητές άλλων Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους.

 

Εξετάσεις και Αξιολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος γραπτώς. Η εξέταση και η αξιολόγηση έχουν ως εξής:

Κατά τη διάρκεια κάθε Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος εκπονείται μία εργασία, η οποία προσδίδει το 30% της βαθμολογίας της ενότητας. Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στα μαθήματα που περιλαμβάνει η Θεματική Ενότητα για το υπόλοιπο 70% της βαθμολογίας της ενότητας. Ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος συμμετέχει με επιτυχία στην εργασία και τις εξετάσεις και λάβει τουλάχιστον πέντε με άριστα το δέκα, θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση και των τριών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην επιτυχή ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος.

  

Δομή Προγράμματος

Ένα μάθημα σε μια Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια 25 ώρες και παρέχεται σε 4 εβδομάδες. Το ακόλουθο διάγραμμα περιγράφει τη δομή των μαθημάτων μιας θεματικής ενότητας.

 

Θεματική Ενότητα 1

 

Συνάντηση 1 (4 ώρες)

 

Παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους

 • Αρχικό εκπαιδευτικό υλικό

 • Εργασία για εκπόνηση

 • Βιβλιογραφία

Μάθημα 1 Εβδομάδα 1

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 1

 • Ασκήσεις 1

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 1 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 2

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 2

 • Ασκήσεις 2

 • Λύσεις των Ασκήσεων 1 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 2 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 3

 

Στους εκπαιδευόμενους αποστέλλεται με e-mail:

 • Εκπαιδευτικό υλικό 3

 • Ασκήσεις 3

 • Λύσεις των Ασκήσεων 2 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 3 ηλεκτρονικά σε μια εβδομάδα

Μάθημα 1 Εβδομάδα 4

 • Εκπαιδευτικό υλικό

 • Ασκήσεις 4

 • Λύσεις των Ασκήσεων 3 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν την ύλη και υποβάλουν τις λύσεις των Ασκήσεων 4 ηλεκτρονικά

 

Μάθημα 2

 

Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4

 

Ως άνω

Μάθημα 3

 

Εβδομάδα 1

Εβδομάδα 2

Εβδομάδα 3

Εβδομάδα 4

 

Ως άνω

Υποβολή Εργασίας ηλεκτρονικά

 

Συνάντηση 2 (4 ώρες)

 

Εξέταση στη Θεματική Ενότητα

(30%  η Εργασία και 70% το Γραπτό  στην ενότητα). Οι εκπαιδευόμενοι έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, αν έχουν λάβει τα ποσοστά 15% και 40% αντίστοιχα.

 

Συνέχεια στη

Θεματική Ενότητα 2

 

 Απονεμόμενος Τίτλος

 Στους επιτυχόντες σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης για το μακροχρόνιο Πρόγραμμα των τριών θεματικών ενοτήτων ή Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης για μια Θεματική Ενότητα αυτοτελώς.

 

Αίτηση Εγγραφής

 Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο στην οδό Χέυδεν 4, 104 34 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 

(1) Αίτηση εγγραφής, η οποία είτε παρέχεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος (οδός Χέυδεν 4), είτε κατεβάζεται από την ιστοσελίδα http://kek.uoa.gr/faith

(2) Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο),

(3) Φωτογραφία, και

(4) Αντίγραφο Πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Απολυτηρίου.

 

Επαγγελματική εμπειρία ή πρότερη γνώση στο αντικείμενο του Προγράμματος θα εξεταστεί έναντι του πτυχίου. Επίσης, γνώση της Αγγλικής, θα συνεισέφερε στην παρακολούθηση του προγράμματος λόγω της χρήσεως του Διαδικτύου.

 

Κόστος και Χρηματοδότηση

Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την εγγραφή στην Θεματική Ενότητα, δηλαδή το κόστος του συνολικού προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει τρεις Θεματικές Ενότητες ανέρχεται σε 2.400 ευρώ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρήστου Λαδά 6).

 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα πλέον των 5 ατόμων που απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση της τάξης του 10%. Μέρος του κόστους του Προγράμματος αυτού μπορεί να επιστραφεί στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ (Νόμος 2224/94).

  

Πληροφορίες και αιτήσεις

Πώς θα μας βρείτε:

Στάση Βικτώρια του Μετρό (έξοδος προς την οδό Χέυδεν)  

  

Γραμματεία:

Οδός Χέυδεν 4 (1ος όροφος), Αθήνα 104 34

Τηλ  210 8259886-7

Φαξ  210 8259889

Email  faith@kek.uoa.gr

URL  http://kek.uoa.gr/faith

  

Για να κατεβάσετε την αίτηση πιέστε εδώ.